Dette tror vi

Trondheim misjonskirkes menighetsprinsipper, iflg vedtektene:

 • Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære. 

 • Menigheten bygger på Den apostoliske trosbekjennelse. 

 • Menigheten er åpen for alle som ved troen på den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, har tatt i mot frelsen i Kristus Jesus og ønsker å leve etter Guds ord.
 • Innen menigheten skal det råde samvittighetsfrihet med hensyn til dåp og nattverd. 

 • Medlemskap i menigheten er vanligvis knyttet til medlemskap i trossamfunnet. Personer som ønsker å beholde sitt juridiske medlemskap i et annet kristent tros- samfunn, opptas som medlemmer på ellers like vilkår. 

 • Alle medlemmer bør være døpt i den treenige Guds navn. 

 • Menigheten praktiserer menighetsdemokrati, alle medlemmene har stemme-, forslags- og talerett.
 • Menigheten bygger på et kongregasjonalistisk menighetssyn . Menighetens formål, iflg vedtektene:
Menigheten skal:

 • være en åpen og levende menighet som inkluderer alt Guds folk 

 • arbeide for synlig enhet mellom kristne og lokale menigheter 

 • arbeide for medmenneskers omvendelse 

 • hjelpe barn og ungdom fram til et selvstendig og bevisst liv i Kristus 

 • utfordre og utruste menighetens medlemmer til å ta del i det evangeliserende, diakonale og disippelbyggende arbeidet 

 • plante og vise omsorg for nye menigheter
 • påvirke lokalmiljøet positivt gjennom åndelig og sosialt arbeid
 • være delaktig i Misjonskirken Norges nasjonale og internasjonale arbeid gjennom blant annet å delta økonomisk etter evne, med intensjon om å bidra med ti prosent eller mer av menighetens inntekter
 • være delaktig i Misjonskirken UNGs nasjonale og internasjonale arbeid gjennom blant annet å delta økonomisk etter evne, med intensjon om å bidra med én prosent eller mer av menighetens inntekter

 

Dette tror vi

Kontakt oss

Trondheim Misjonskirke 
Arkitekt Christies gt. 1c
7012 Trondheim  

94 14 81 31

Org. nr. 940 102 057

For spørsmål om leie av lokaler, kontakt Tormund Ledang Husøy på:

E-post: utleie@trdmk.no 

Tlf.: 916 72 106

 

Powered by Cornerstone