Satsingsområder

Trondheim misjonskirke arbeider etter en rullerende toårsplan, som altså fornyes årlig. I denne planen er det tre fokus: oppover, innover og utover:

1. Vårt fokus oppover: Det som har med vår kontakt med Gud å gjøre, som bønn, lovsang og tilbedelse, osv.

2. Vårt fokus innover: Det som dreier seg om vår disippelgjøring, og våre indre prosesser som mennesker og som menighet, som Bibelundervisning, husgruppearbeid osv.

3. Vårt fokus utover: Det som går på at evangeliet på ulike måter når ut til andre mennesker, i form av både diakoni og annen evangelisering/misjon

Innenfor disse tre fokusene har vi for perioden 2023 - 2025 følgende fem satsingsområder: Bønn, Lovsang/lovprisning/tilbedelse, Disippelgjørende Gudstjenester for alle generasjoner, Husgrupper, og Diakoni og misjon.

 

Satsingsområder

 

Bønn 

Er vi fornøyd slik det er, eller vil vi se noe mer? Grunnlaget for all vekst og utvikling i menighetens liv er bønn. For at bønnen skal få liv og bringe oss videre, trenger vi å flytte fokus fra oss selv og opp til Gud, søke først Hans rike, og søke Hans ansikt. Bønn hjelper oss også å bygge enhet, og Guds Ord lærer oss at mennesker vil komme til tro når de ser vår enhet (Joh 17,21). Bønn gir også beskyttelse mot ytre trykk.


Lovsang, lovprisning og tilbedelse

Sang og musikk ligger nært menneskers hjerte, og for de fleste kristne blir lovsang (lovsang, lovprisning og tilbedelse) knyttet til sang og musikk en viktig ting. Sang og musikk er også viktig for formidling av evangeliet og proklamasjon av Guds Ord. Trondheim misjonskirke har historisk sett vært preget av mye god sang og musikk, og et mangfold når det gjelder stil og form. Lovsang er også en viktig bestanddel i et bærekraftig bønnearbeid, fordi det bidrar til et oppadvendt fokus.

 

Satsingsområder

 

Disippelgjørende Gudstjenester for alle generasjoner

Et Gudstjenesteliv med forkynnelse av det levende Gudsordet er en viktig komponent i menighetens virksomhet. Når det er ferskt brød i brødhuset, kommer de som er sultne. Guds Ord er vår åndelige mat, og nødvendig for å kunne bygge det huset Herren har kalt oss til å bygge. At vi samles til Gudstjeneste/storsamlinger er også i seg selv et vitnesbyrd om at vi har fokus på Gud og Hans ord. Gudstjenestene/storsamlingene skal oppleves inkluderende og inspirerende for de som er til stede, og være tilpasset en flergenerasjonsmenighet med tilbud for ulike aldersgrupper.

 

Satsingsområder

 

Husgrupper

En av grunnene til at vekstraten for antall nye kristne i verden har økt i løpet av de siste tiårene, er en ”strukturell reformasjon” der man finner tilbake til den mer opprinnelige formen for menighetsliv. Kjernen i dette er smågrupper i hjemmene, i tillegg til storsamlinger for hele menigheten. Den store menighetsundersøkelsen som lå til grunn for Naturlig menighetsutvikling viste også at «livsnære grupper» var en av de nødvendige vekstfaktorene. Det arrangeres jevnlige husgruppeledersamlinger hjemme hos pastorparet, med lovsang og bønn, inspirasjon og drøfting av arbeidet med husgruppene.


Diakoni og misjon

Både Jesus’ egne ord og handlinger, og vitnesbyrdet fra de første kristne, viser at barmhjertighetshandlinger er viktige for Gud fordi de uttrykker noe av Hans hjerte for mennesker. På denne måten blir de også et redskap for å nå inn til folk, noe som også har vist seg gjennom hele kirkens historie. Samtidig er det helt avgjørende at evangeliet forkynnes også med ord, og vårt oppdrag slik vi leser det i misjonsbefalingen er radikalt og tydelig. Men hvem er en misjonær? Vi tror at vi alle egentlig er misjonærer, bare utsendt til ulike mennesker ulike steder, til ulike tider – nært eller fjernt. Som med andre tjenesteområder, er det også her viktig at det blir nådegavebasert. Når for eksempel diakoni fungerer slik det er ment, demonstrerer det Guds natur på en vakker og viktig måte som både har verdi i seg selv og også ofte kan lede mennesker til Jesus.

Kontakt oss

Trondheim Misjonskirke 
Arkitekt Christies gt. 1c
7012 Trondheim  

94 14 81 31

Org. nr. 940 102 057

For spørsmål om leie av lokaler, kontakt Tormund Ledang Husøy på:

E-post: utleie@trdmk.no 

Tlf.: 916 72 106

 

Powered by Cornerstone